Geocaching - Schnittpunkt Kreise
 (N xxxx.xxx E yyyyy.yyy) Radius in Metern:
 (N xxxx.xxx E yyyyy.yyy) Radius in Metern: